Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Mediácia ako alternatívne riešenie konfliktov

Riešiť susedské, manželské aj zamestnanecké vzťahy nemusia iba súdy, ale tretie osoby - mediátori. Sú komunikačným mostom medzi dvoma stranami v spore, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou umožňuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. S takýmto postupom však musia súhlasiť obe strany. Dnes sa v mediácii môžu využívať nielen osobné konzultácie, ale i komunikácia cez online prostredie. Úspech závisí od ochoty oboch strán. Ak prevládajú negatívne emócie, komunikačné bariéry a všeobecná nevôľa, mediáciu sa neoplatí začínať.

Mediácia sa využíva najmú v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach. Ide najmä o spotrebiteľské spory, nevrátenie pôžičiek či úpravy rodičovských práv a povinností alebo majetkové otázky pri rozvode.

Mediáciu môžu využiť obe strany, ktoré sú v spore. Odporučiť ju môže aj súd podľa paragrafu 9 odst. 1 OSP. Mediátor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva vnútra SR. Viazaný je mlčanlivosťou, v spore vystupuje neutrálne a nezávisle. Sporné strany zúčastňujúce sa na mediácii musia s mediátorom uzavrieť dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 Zákona o mediácii. Povinnosťou mediátora je zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré v súvislosti s mediáciou získal.

Pri mediácii sa samotní účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, hľadajú riešenia s pomocou kvalifikovanej avšak nestrannej osoby - mediátora. O výsledku teda nerozhoduje mediátor. Ten len prostredníctvom sociálno-psychologických znalostí a zručnosti smeruje obe strany k tomu, aby vyjadrili svoje problémy a navrhli možné riešenie. Jeho úlohou je vytvárať atmosféru, ktorá obom stranám umožní vyjadriť v čom presne vidia svoj problém a a ako si predstavujú riešenie. Výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany. Pre obe by sa mala stať výhrou. Výhodou tohto procesu je flexibilita, nižšia nákladovosť a súčasne aj nižšia formálnosť. Negatívom mediácie je to, že k nej nemožno nútiť. Obe strany musia súhlasiť s takýmto alternatívnym riešením.

Centrum príslušného súdu poskytuje občanom informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom mediácie. Pre takýto postup je potrebné podať žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu.

Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Softvér Tribunal je špeciálne navrhnutý pre právnikov, advokátov, právne oddelenia alebo mediátorov. Dlhodobý vývoj prebiehajúci v úzkom spojení s praxou priniesol softvér, ktorý ponúka najširšie množstvo funkcií pre vedenie právnej alebo advokátskej agendy. Tribunal je unikátne softvérové riešenie určené pre samostatných advokátov alebo advokátske kancelárie. Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta.

Zdieľajte článok na Facebooku:


« Späť na zoznam článkov