Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025121

Nazov:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Cislo:
S 41/2019

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Finlegal services s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Štefánikova

Cislo:
23

Obec:
Bratislava

Psc:
81105

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sro

Vlozka:
75232/B

Ico:
46283421

Navrhovatelia
Navrhovatel
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, spoluvlastníci spoločných častí a zariadení, spoločných priestorov, príslušenstva, pozemku bytového domu na ulici Kapicova, so súp. č. 1216, vchod č. 11 v Bratislave, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: VÁŠ SPRÁVCA, spol. s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Furdekova

Cislo:
4

Obec:
Bratislava

Psc:
851 03

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sro.

Vlozka:
27694/B

Ico:
35846925

Licitatori
Žiadne údaje k dispozícii.
Notar
CeleMeno
TitulPred:
JUDr.

TitulZa
Žiadne údaje k dispozícii.
Meno:
Ivana

Priezvisko:
Vagaš

Sidlo
Ulica:
Nová Rožňavská

Cislo:
136

Obec:
Bratislava

Psc:
831 04

Stat
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť - 2.p.

KonanieDatum:
2019-09-23

KonanieCas:
09:00 hod.

Kolo:
prvé

Predmet:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Bratislava – katastrálnym odborom, na liste vlastníctva:


č. 2932, okres: Bratislava V, obec: BA – m. č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, a to:


Pozemky:

Parcelné číslo


Výmera /m²/


Druh pozemku


Umiestnenie pozemku
5015


371


Zastavaná plocha a nádvorie


1

Stavby:

Súpisné číslo


Parcelné číslo


Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie
1216


5015


Byt č. 1, nachádzajúci sa na 2. poschodí obytného domu, vchod č. 11.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 6966/227124.

PredmetOpis:
Ohodnocovaný byt č. 1 sa nachádza na 2. poschodí (2 NP). Situovaný je v krajnej sekcii domu s vchodom na ul. Kapicova 11. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva – predsieň s chodbou, kuchyňa, WC, kúpeľňa,  pivnica a lodžia. Celková výmera podlahovej plochy vrátane príslušenstva bytu je 69,99 m2. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to vnútorná inštalácia – rozvody plynu, vody, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a odpadu. Nakoľko byt nebol na účely obhliadky sprístupnený, predpokladá sa jeho pôvodný stav. Súčasťou príslušenstva bytu je aj zvonček, bytový telefón a poštová schránka. Vlastníctvo bytu je ohraničené vstupnými dverami, vrátane zárubne, a hlavnými uzatváracími ventilmi studenej a teplej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

PredmetStavOpis:
Ohodnocovaný byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu betónovej plošnej montovanej konštrukcie, postavenom v rámci komplexnej bytovej výstavby na ulici Kapicova č. 11, súpisné číslo 1216 v Petržalke. Objekt pozostáva z troch bytových blokov. Dom nie je podpivničený. Prvé poschodie je zvýšené a celkový počet poschodí je 8. Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná montovaná. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vchodové dvere do domu sú nové hliníkové s dvojitým zasklením, opatrené magnetickým zámkom. Rovnaký technický stav zodpovedá zadnému vchodu. Vo vstupnej časti na 1. NP sa nachádzajú schránky. Na každom podlaží vo vchode sa nachádzajú 2 byty. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie. Je vybavený domovým telefónom napojeným do jednotlivých bytov.

Rok výstavby bytového domu : 1986

PredmetPravaZavazky:
Navrhovateľ má podľa predmetných LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv, z ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a za výkon správy, na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo ako I. v poradí.

Okrem záložného práva navrhovateľa dražby sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ďalšie záložné práva v prospech 3. Osôb:
• Exekučné záložné právo v prospech LAURENCE AND PARTNERS LIMITED na byt č. 1 na 2.p., vchod Kapicova 11, podľa exekučného príkazu č. EX 52/2017 - 23 zo dňa 12.06.2019 (súdny exekútor JUDr. Rastislav Horský), Z11054/2019

PredmetCenaOdhad
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaVyska
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaSposobStanovenia:
Znalecký posudok

PredmetPodmienkyOdovzdania:
Dražobník bez zbytočného odkladu, po doručení notárskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, odovzdá vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

NajnizsiePodanie:
118.000,00 EUR

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie:
1.000,00 EUR

Zabezpeka
Vyska:
30.000,00 EUR

ZlozenieSposob:
1. Bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., VS: 412019.
2. V hotovosti k rukám dražobníka pred otvorením dražby.
3. Notárska úschova.
4. Banková záruka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

ZlozenieCisloUctu:
SK8202000000002929211455

ZlozenieAdresa:
1. Sídlo dražobníka
2. Miesto vykonania dražby

ZlozenieDoklad:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka.
3. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu alebo bankovú záruku.

ZlozenieLehota:
Dražobnú zábezpeku je nutné zložiť do okamihu otvorenia dražby.

Vratenie:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, v závislosti od spôsobu zloženia dražobnej zábezpeky.

SposobUhradyCeny:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 412019 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

ObhliadkaDatum:
1.) 06.09.2019 o 10:00 hod.
2.) 16.09.2019 o 10:00 hod.

ObhliadkaMiesto:
Kapicova 11, Bratislava

SpolocnaDrazba:
Nie

SpolocnaDrazbaPoradieDrazeniePredmetov
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia:
žiadne

NadobudnutieVlastnickehoPrava:
Udelenie príklepu + doplatenie ceny dosiahnutej vydražením

DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.