Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025122

Nazov:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Cislo:
PDS č. 48/9-2019-SJ

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Masarykova

Cislo:
21

Obec:
Košice

Psc:
04001

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Košice I

Oddiel:
Sro

Vlozka:
15388/V

Ico:
36583936

Navrhovatelia
Navrhovatel
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Pribinova

Cislo:
25

Obec:
Bratislava

Psc:
824 96

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Košice I

Oddiel:
Sro

Vlozka:
22160/B

Ico:
35792752

Licitatori
Žiadne údaje k dispozícii.
Notar
CeleMeno
TitulPred:
JUDr.

TitulZa
Žiadne údaje k dispozícii.
Meno:
Ján

Priezvisko:
Kovács

Sidlo
Ulica:
Hviezdoslavova

Cislo:
1

Obec:
Rimavská Sobota

Psc:
979 01

Stat
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Notársky úrad JUDr. Jána Kovácsa, notár so sídlom: Hviezdoslavova 1,
979 01 Rimavská Sobota

KonanieDatum:
2019-09-25

KonanieCas:
10.30 hod.

Kolo:
prvá dražba (1.kolo)

Predmet:
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1154, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálny odbor, okres: Rimavská Sobota, obec: HAJNÁČKA, katastrálne územie: Hajnáčka, a to:


stavba so súpisným číslom 38, druh stavby – budova, stavba postavená na pozemku s parcelným číslom 517 (pozemok parcely registra „C“ o výmere 194 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie)
stavba so súpisným číslom 38, druh stavby – budova, stavba postavená na pozemku s parcelným číslom 518 (pozemok parcely registra „C“ o výmere 86 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie);
pozemok s parcelným číslom 517 o výmere 194 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 518 o výmere 86 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 519 o výmere 13 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 520 o výmere 92 m2, druh pozemku – Záhrada, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 521 o výmere 1180 m2, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 522 o výmere 1011 m2, druh pozemku – Trvalý trávny porast, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;
pozemok s parcelným číslom 523/1 o výmere 682 m2, druh pozemku – Záhrada, pozemok parcely
„C“ umiestený v zastavanom území obce;pozemok s parcelným číslom 523/2 o výmere 30 m2, druh pozemku – Vodná plocha, pozemok parcely „C“ umiestený v zastavanom území obce;


Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Kovový prístrešok, na parc. KN č.521, oceľový prístrešok za garážou, na parc. KN č.521, plechový sklad, na parc. KN č.521, plot rámový, plot plechový, kopaná, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka vody - zo studne, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka, žumpa, elektrická prípojka, spevnená plocha.

(ďalej len „predmet dražby“).

PredmetOpis:
Budova s.č.38, na parc. KN č.517, v k.ú. Hajnáčka

Ohodnocovaná prevádzková budova, v blízkosti miestnej komunikácie, súpisné číslo 38, osadená je na rovinatom teréne - pozemku - parcele č.517 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 m2, v katastrálnom území obce Hajnáčka. Prevádzková budova bola podľa zistených údajov /znaleckého posudku spracovaného Ing.Jaroslavom Zorvanom/. Postavená v roku 1970. V roku 1978 bola stavba prestavaná z pôvodného rodinného domu na výrobný objekt a v roku 2006 na výrobný objekt "Výrobňa cestovín", s prístavbou expedície. Na užívanie stavby k súčasnému účelu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č.02/2006 zo dňa 30.03.2006. V rámci stavebných úprav v roku 2006 bol kompletne prestavaný interiér stavby, s menšími dispozičnými zmenami v usporiadaní jednotlivých miestností. Pri stavebných úpravách boli vymenené všetky inštalačné rozvody - voda, kanalizácia, elektroinštalácia, rozvody zemného plynu, vymenili sa podlahové konštrukcie, výplne stavebných otvorov (okná, dvere), obnovili sa povrchové úpravy stien a stropov, vyhotovili sa nové keramické obklady vo výrobných priestoroch, zriadila sa nová plynová kotolňa a nové sociálno-hygienické miestnosti. Z juhovýchodnej strany sa pristavala expedičná časť. Zo strany exteriéru sa obnovila strešná krytina a a zateplenie obvodového plášťa. Stavba je osadená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou.

Budova s.č.38., na parc. KN č.518, v k.ú. Hajnáčka

Stavba - budova s.č.38 je stavba tradičnej murovanej konštrukcie s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, postavená na parc. KN č.518, pri stavbe výrobnej budovy s.č.38. Zakrytá je pultovou strechou. Stavba slúži výlučne prevádzkovým účelom, postavená bola pôvodne za účelom garážovanie motorových vozidiel. V súčasnosti slúži k vykonávaniu drobných opráv zariadení prevádzky a ako sklad.

Stavba bola podľa zistených údajov postavená v roku 1970. Ako doklad o veku je k dispozícií len potvrdenie Obecného úradu v Hajnáčke o veku stavby /kópia vytvorená z predloženého znaleckého posudku č.175/2016 spracovaného Ing.Jaroslavom Zorvanom/. Konštrukčné opotrebenie stavby je primerané jej veku. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 80 rokov.  Stavba je osadená na betónových základových pásoch s prevedenou vodorovnou izoláciou.

PRÍSLUŠENSTVO

Kovový prístrešok, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt kovovej pilierikovej konštrukcie, tvoriaci jedným konštrukčným systémom, usporiadaným do dvoch otvorených prístreškov a jedného obmurovaného skladu. Stavba je postavená v pravej časti nádvoria, na parc. KN č.521, ako samostatne stojací objekt. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1988, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 50 rokov.

Oceľový prístrešok za garážou, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt jednoduchej kovovej otvorenej konštrukcie, pozostávajúci z jednej miestnosti využívanej ako príručný sklad. Stavba je postavená vo dvore, na parc. KN č.521, v nádväznosti na stavbu garáže a stavbu plechového skladu za garážou. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1987, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 40 rokov.

Plechový sklad, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt jednoduchej plechovej konštrukcie, pozostávajúci z dvoch skladových miestností, využívaných ako príručný sklad. Stavba je postavená vo dvore, na parc. KN č.521, v nádväznosti na stavbu malého prístrešku a stavbu garáže. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1987, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 40 rokov.

Plot rámový

Plot rámový - je vyhotovený z uličnej JZ strany pozemku parc.č.520 a časti pozemku č.521, pred výrobnou budovou. Osadený je na základovom betónovom páse s betónovou podmurovkou v šírke 30 cm. Samotný plot tvoria oceľové stĺpiky a rámové plotové vložky z kovových profilov. Povrchovú úpravu plotu tvorí syntetický náter. Priemerná výška oplotenia od terénu je 145 cm, z toho výška výplne je 100 cm. Rok vyhotovenie - 1970. Predpoklad technickej životnosti = 60 rokov.

Plot plechový

Plot plechový - je vyhotovený zo zadnej SV a z jednej bočnej JV časti pozemku parc. KN č.521. Tvoria ho oceľové stĺpiky osadené v betónových základových pätkách, na stĺpikoch sú na oceľových zvlakoch uchytené plotové plechy z vlnitého plechu. Výška oplotenia od terénu je 200 cm. Povrchovú úpravu tvorí jednonásobný základný náter. Rok vyhotovenie - 1987. Predpoklad technickej životnosti - 40 rokov.

Kopaná

Studňa kopaná, vyložená betónovými studničnými skružami. Situovaná je pred výrobnou budovou, na pozemku parc. KN č.520. Zo studne je vedená podružná prípojka vody do výrobnej budovy, k domácej vodárni. Studňa bola vyhotovená v roku 1970. Celková zistená hĺbka je 4,00 m.

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka z plastových rúr priemeru 40 mm napojená na miestne rozvody vody a prevádzkovú budovu.

Vodomerná šachta

Betónová monolitická šachta s oceľovým poklopom na umiestnenie uzáverov a fakturačného meradla.

Prípojka vody - zo studne

Vodovodná prípojka z plastových rúr priemeru 32 mm napojená na prevádzkovú budovu a vlastnú studňu.

Domáca vodáreň

Typová domáca vodáreň s el.čerpadlom a oceľovou tlakovou nádobou, osadená v hlavnej budove výrobne cestovín s.č.38.

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka z kameninových rúr priemeru 150 mm napojená z prevádzkovej budovy do vlastnej žumpy umiestnenej vo dvore.

Žumpa

Železobetónová monolitická žumpa na dočasné uskladnenie spláškových vôd z prevádzkovej budovy.

Elektrická prípojka

Vzdušná elektrická prípojka napojená na prevádzkovú budovu a miestne elektrické rozvody.

Spevnená plocha

Spevnená plocha nádvoria dvora parc. KN č.521, vyhotovená z liateho asfaltu na podkladovom betóne, ako komunikačná plocha dvora.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

PredmetStavOpis:
Budova s.č.38, na parc. KN č.517, v k.ú. Hajnáčka

Ohodnocovaná prevádzková budova, v blízkosti miestnej komunikácie, súpisné číslo 38, osadená je na rovinatom teréne - pozemku - parcele č.517 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 m2, v katastrálnom území obce Hajnáčka. Prevádzková budova bola podľa zistených údajov /znaleckého posudku spracovaného Ing.Jaroslavom Zorvanom/. Postavená v roku 1970. V roku 1978 bola stavba prestavaná z pôvodného rodinného domu na výrobný objekt a v roku 2006 na výrobný objekt "Výrobňa cestovín", s prístavbou expedície. Na užívanie stavby k súčasnému účelu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č.02/2006 zo dňa 30.03.2006. V rámci stavebných úprav v roku 2006 bol kompletne prestavaný interiér stavby, s menšími dispozičnými zmenami v usporiadaní jednotlivých miestností. Pri stavebných úpravách boli vymenené všetky inštalačné rozvody - voda, kanalizácia, elektroinštalácia, rozvody zemného plynu, vymenili sa podlahové konštrukcie, výplne stavebných otvorov (okná, dvere), obnovili sa povrchové úpravy stien a stropov, vyhotovili sa nové keramické obklady vo výrobných priestoroch, zriadila sa nová plynová kotolňa a nové sociálno-hygienické miestnosti. Z juhovýchodnej strany sa pristavala expedičná časť. Zo strany exteriéru sa obnovila strešná krytina a a zateplenie obvodového plášťa. Stavba je osadená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou.

Budova s.č.38., na parc. KN č.518, v k.ú. Hajnáčka

Stavba - budova s.č.38 je stavba tradičnej murovanej konštrukcie s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, postavená na parc. KN č.518, pri stavbe výrobnej budovy s.č.38. Zakrytá je pultovou strechou. Stavba slúži výlučne prevádzkovým účelom, postavená bola pôvodne za účelom garážovanie motorových vozidiel. V súčasnosti slúži k vykonávaniu drobných opráv zariadení prevádzky a ako sklad.

Stavba bola podľa zistených údajov postavená v roku 1970. Ako doklad o veku je k dispozícií len potvrdenie Obecného úradu v Hajnáčke o veku stavby /kópia vytvorená z predloženého znaleckého posudku č.175/2016 spracovaného Ing.Jaroslavom Zorvanom/. Konštrukčné opotrebenie stavby je primerané jej veku. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 80 rokov.  Stavba je osadená na betónových základových pásoch s prevedenou vodorovnou izoláciou.

PRÍSLUŠENSTVO

Kovový prístrešok, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt kovovej pilierikovej konštrukcie, tvoriaci jedným konštrukčným systémom, usporiadaným do dvoch otvorených prístreškov a jedného obmurovaného skladu. Stavba je postavená v pravej časti nádvoria, na parc. KN č.521, ako samostatne stojací objekt. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1988, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 50 rokov.

Oceľový prístrešok za garážou, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt jednoduchej kovovej otvorenej konštrukcie, pozostávajúci z jednej miestnosti využívanej ako príručný sklad. Stavba je postavená vo dvore, na parc. KN č.521, v nádväznosti na stavbu garáže a stavbu plechového skladu za garážou. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1987, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 40 rokov.

Plechový sklad, na parc. KN č.521

Jedná sa o jednopodlažný objekt jednoduchej plechovej konštrukcie, pozostávajúci z dvoch skladových miestností, využívaných ako príručný sklad. Stavba je postavená vo dvore, na parc. KN č.521, v nádväznosti na stavbu malého prístrešku a stavbu garáže. Postavená bola podľa poskytnutých údajov v roku 1987, opotrebenie je primerané veku stavby pri danom konštrukčnom riešení. Vzhľadom k zistenému veku stavby, účelu využitia, s prihliadnutím na technický stav konštrukcií stavby, sa stanovuje jej celková technická životnosť v zmysle odbornej literatúry na 40 rokov.

Plot rámový

Plot rámový - je vyhotovený z uličnej JZ strany pozemku parc.č.520 a časti pozemku č.521, pred výrobnou budovou. Osadený je na základovom betónovom páse s betónovou podmurovkou v šírke 30 cm. Samotný plot tvoria oceľové stĺpiky a rámové plotové vložky z kovových profilov. Povrchovú úpravu plotu tvorí syntetický náter. Priemerná výška oplotenia od terénu je 145 cm, z toho výška výplne je 100 cm. Rok vyhotovenie - 1970. Predpoklad technickej životnosti = 60 rokov.

Plot plechový

Plot plechový - je vyhotovený zo zadnej SV a z jednej bočnej JV časti pozemku parc. KN č.521. Tvoria ho oceľové stĺpiky osadené v betónových základových pätkách, na stĺpikoch sú na oceľových zvlakoch uchytené plotové plechy z vlnitého plechu. Výška oplotenia od terénu je 200 cm. Povrchovú úpravu tvorí jednonásobný základný náter. Rok vyhotovenie - 1987. Predpoklad technickej životnosti - 40 rokov.

Kopaná

Studňa kopaná, vyložená betónovými studničnými skružami. Situovaná je pred výrobnou budovou, na pozemku parc. KN č.520. Zo studne je vedená podružná prípojka vody do výrobnej budovy, k domácej vodárni. Studňa bola vyhotovená v roku 1970. Celková zistená hĺbka je 4,00 m.

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka z plastových rúr priemeru 40 mm napojená na miestne rozvody vody a prevádzkovú budovu.

Vodomerná šachta

Betónová monolitická šachta s oceľovým poklopom na umiestnenie uzáverov a fakturačného meradla.

Prípojka vody - zo studne

Vodovodná prípojka z plastových rúr priemeru 32 mm napojená na prevádzkovú budovu a vlastnú studňu.

Domáca vodáreň

Typová domáca vodáreň s el.čerpadlom a oceľovou tlakovou nádobou, osadená v hlavnej budove výrobne cestovín s.č.38.

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka z kameninových rúr priemeru 150 mm napojená z prevádzkovej budovy do vlastnej žumpy umiestnenej vo dvore.

Žumpa

Železobetónová monolitická žumpa na dočasné uskladnenie spláškových vôd z prevádzkovej budovy.

Elektrická prípojka

Vzdušná elektrická prípojka napojená na prevádzkovú budovu a miestne elektrické rozvody.

Spevnená plocha

Spevnená plocha nádvoria dvora parc. KN č.521, vyhotovená z liateho asfaltu na podkladovom betóne, ako komunikačná plocha dvora.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

PredmetPravaZavazky:
LV č. 1154, k.ú. Hajnáčka:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. V - 1772/2017 od PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na pozemky C KN parc. č. 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2 a na stavbu budovy so súp. č. 38 na C KN parc. č. 517 a 518, podľa P 66/2018, zapísané dňa 02.03.2018 - 21/2018


ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26 na stavby a pozemky C KN parc. č. 517 (č.s. 38 budova), 518 (č.s. 38 budova), 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, podľa zmluvy č. 244868 - 53079 (V 1772/2017), povolené dňa 11.07.2017 - 87/2017,
na stavby a pozemky C KN parc. č. 517 (č.s. 38 budova), 518 (č.s. 38 budova), 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2
1 Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Stredoslovenská energetika Holding, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na stavby a pozemky C KN parc. č. 517 (č.s. 38 budova), 518 (č.s. 38 budova), 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, podľa 74EX 64/18-15 (Z 903/2019), zapísané dňa 15.03.2019 - 60/2019;
1 Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na pozemky C KN parc.č. 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2 a na stavby súp.č. 38 budova na C KN parc.č. 517, súp.č. 38 budova na C KN parc.č. 518, podľa 74EX 459/18 - 18 (Z 1582/2019), zapísané dňa 6.5.2019 - 77/2019

Iné údaje:
Zrušenie exekúcie č.Ex 1053/07 (Z 209/2009) - 25/09;
Zrušenie EX - Z 960/2009 - 53/2009,
Z 8/2010 - 18/2010
Z 1481/2010 - 72/2010;
Z 1966/2010 - 85/2010;
Z 1321/2011 - 54/11
Zrušenie exekúcie Z 4637/2012 - 10/2013
Zrušenie exekúcie Z 381/2013 - 16/2013;
Zrušenie exekúcie Z 2651/2013 - 78/2013,
Zrušenie EX 997/2012 (Z 2650/2013) - 79/13;
Zrušenie Z 4411/2013 - 110/13
Zrušenie exekúcie Z 4364/2013 - 116/2013
Zrušenie exekúcie Z 4478/2013 - 8/14
Zrušenie exekúcie Z 4479/2013 - 9/14
Zrušenie exekúcie Z 94/2014 - 20/2014;
Zrušenie exekúcie Z 458/2014 - 30/2014,
Zrušenie exekúcie Z 726/2014 - 32/2014;
Zrušenie exekúcie Z 727/2014 - 33/2014;
Zrušenie rozhodnutia Z 2176/2014 - 122/2014
Zrušenie exekúcie Z 2822/2014 - 158/2014;
Zrušenie exekúcie Z 3530/2014 - 202/14
Zrušenie exekúcie Z 196/2015 - 20/15
Žiadosť o výmaz Z 3666/2016 - 175/16
Zrušenie rozhodnutia Z 1834/2017 - 67/2017,

Poznámka: Bez zápisu

PredmetCenaOdhad
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaVyska
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaSposobStanovenia:
Číslo znaleckého posudku: 64/2019
Meno znalca: Ing. Štefan Bašták
Dátum vyhotovenia: 10.06.2019
Všeobecná cena odhadu: 90.500,00 €

PredmetPodmienkyOdovzdania:
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

NajnizsiePodanie:
90.500,00 €

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie:
200,00 €

Zabezpeka
Vyska:
27.000,00 €

ZlozenieSposob:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 482019, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

ZlozenieCisloUctu:
IBAN SK4831000000004350268216, VS: 482019, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

ZlozenieAdresa:
Masarykova 21, Košice

ZlozenieDoklad:
Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

ZlozenieLehota:
do otvorenia dražby

Vratenie:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

SposobUhradyCeny:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 482019, vedený v Prima banka Slovensko a.s.. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

ObhliadkaDatum:
Obhliadka 1: 02.09.2019 o 14.00 hod.
Obhliadka 2: 09.09.2019 o 10.00 hod.

ObhliadkaMiesto:
Stavba so súpisným číslom 38 na pozemku s parcelným číslom 517, Stavba so súpisným číslom 38 na pozemku s parcelným číslom 518 a príslušné pozemky v kat.ú.: Hajnáčka

SpolocnaDrazba:
Nie

SpolocnaDrazbaPoradieDrazeniePredmetov
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia:
Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

NadobudnutieVlastnickehoPrava:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.