Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025123

Cislo:
Zn. 344/2015

ZoDna:
2015-04-14

Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Dražobná spoločnosť, a. s.

Sidlo
Ulica:
Zelinárska

Cislo:
6

Obec:
Bratislava

Psc:
82108

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sa

Vlozka:
3070/B

Ico:
35849703

Navrhovatelia
Navrhovatel
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca úpadcu Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA, 013 25 Stráňavy 143, IČO: 43 322 191

Sidlo
Ulica:
P. Mudroňa

Cislo:
505/5

Obec:
Martin

Psc:
036 01

Stat:
SR

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
11.11.1111

Licitatori
Žiadne údaje k dispozícii.
Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Best Western PLUS Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť „Biely salónik“

KonanieDatum:
2015-05-05

Predmet:
Predmet dražby – spoluvlastnícky podiel 1/1 -ina:

 


Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované  na liste vlastníctva č. 1728 Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, okres: Žilina, obec: Stráňavy, k. ú. Stráňavy a to:

Pozemky parc reg. „C“:


parcelné číslo 875/5  o výmere 572 m2, druh pozemku orná pôda
parcelné číslo 906/5 o výmere 39 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
parcelné číslo 908/6 o výmere 125 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
parcelné číslo 973/7 o výmere 232 m2, druh pozemku orná pôda


PredmetOpis
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetStavOpis
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPravaZavazky
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaOdhad
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaVyska
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje:
Dražobník týmto oznamuje, že predmetná dražba je neplatná z dôvodu:

Vydania rozsudku Krajským súdom v Žiline, sp. zn. 11Co/316/2018 - 198 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiline, sp. zn. 13C/269/2015 - 129 zo dňa 17.04.2018, ktorým okresný súd rozhodol, že opakovaná dražba je neplatná.

Poznámka dražobníka:

T. č. je správcom upadcu Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA: Mgr. Michal Miho, Marianske námestie 20, 010 01  Žilina