Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025124

Cislo:
PDS č. 002/49-2019JŠ

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Masarykova

Cislo:
21

Obec:
Košice

Psc:
04001

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Košice I

Oddiel:
Sro

Vlozka:
15388/V

Ico:
36583936

Navrhovatelia
Žiadne údaje k dispozícii.
Licitatori
Licitator
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Mgr. Jana Študencová

Sidlo
Ulica:
Slnečná

Cislo:
38/295

Obec:
Valaliky - Bernátovce

Psc:
044 13

Stat:
Slovensko

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
23.02.1980

Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

KonanieDatum:
2019-08-13

KonanieCas:
10.30 hod.

Kolo:
3.

Predmet:
Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13182, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:


WELLNES hotel - Zelený dvor, súpisné číslo 2151, nachádzajúci sa na parcele 1768/8.


Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2151 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13592.

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1, plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1, prípojka vody na parc. 1744/1, vodomerná šachta na parc. 1744/1, prípojka kanalizácie na parc. 1744/1, akumulačné nádrže na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, vonkajšie schody na parc. 1744/1, prípojka plynu na parc. 1744/1, oporné múry na parc. 1744/1, spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, elektrická prípojka na parc. 1744/1, kanalizačné šachty na parc. 1744/1, Lapač tukov na parc. 1744/1, obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1 (ďalej len „predmet dražby“).

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

PredmetOpis:
Opis predmetu dražby:

ZLÚČENÉ STAVBY

Zlúčená stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

Stavba: Letná dvorana na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Letná dvorana je pristavaná k hlavnej stavbe hotela a reštaurácie na jej východnej strane, má doplnkovú funkciu k sezónnej letnej prevádzke reštaurácie, jednopodlažná, z časti otvorená a z časti prekrytá stavba s príslušenstvom, ktoré tvorí bar so skladom a sociálne zariadenie. Leží na spoločnej parcele 1768/8 spolu s hlavnou stavbou.

Koeficient štandardu vybavenia stavby vyjadruje aj skutočnosť, že stavba v celom rozsahu nie je uzatvorená a niektoré konštrukcie a vybavenia sú iba v časti stavby. Bol stanovený odborným odhadom znalca.

Popis stavby:

-Základy vrát. zemných prác - betónové pásy

-Zvislé konštrukcie - murované

-Stropy - z časti drevené, z časti s podhľadom

-Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha, drevený krov nad časťou podlažia

-Krytina strechy – škridľa Tondach

-Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy a parapety

-Úpravy vnútorných povrchov - odtrhované omietky

-Úpravy vonkajších povrchov - drevený obklad

-Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach, okolo baru, vo dvorane kamenný obklad sokla

-Schody - nie sú

-Dvere - drevené s obložkovými zárubňami

-Vráta - z parkoviska kované mreže ako vráta

-Okná - zdvojené plastové

-Povrchy podláh - kamenná vyškárovaná dlažba, v sociálnych zariadeniach, v bare a v sklade keramická dlažba

-Vykurovanie - lokálne v sociálnych zariadeniach

-Elektroinštalácia - svetelná aj motorická

-Bleskozvod - komplet

-Vnútorný vodovod - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorná kanalizácia - v bare a v sociálnych zaradeniach

-Vnútorný plynovod - nie je

-Ohrev teplej vody - centrálny

-Vybavenie kuchýň - nie je, iba zariadenie baru s výčapom

-Hygienické zariadenia a WC - štandardné

-Výťahy - nie sú

-Najviac konštrukcie - nie sú

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné

Dispozične má podlažie z časti otvorenú, z časti prestrešenú letnú terasu, bar so skladom, jednu uzavretú miestnosť - salónik a sociálne zariadenie.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet


Obstavaný priestor [m3]
Základy


 
(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*0,30


83,17
Vrchná stavba


 
(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*3,50


970,30
Zastrešenie


 
(19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*2,00/2


277,23
Obstavaný priestor stavby celkom


1 330,70

TECHNICKÝ STAV

Stavba v užívaní od r. 2016, v riadnej sezónnej prevádzke počas letného obdobia, s riadnou  údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovené odborným odhadom na 80 rokov.

Stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8

POPIS STAVBY

Stavba - WELLNESS HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1768/8 v k.ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov v okrese Košice III. Situovaný je vedľa diaľničného privádzača z Košíc do Prešova, samostatne stojací na mieste pôvodného motorestu, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred stavbou, ktorá vedie do Krematória. V danej časti mesta je možnosť napojenia iba verejný vodovod a verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je.

Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza technické zázemie stavby a vitálny svet wellness, ktorý nie je v prevádzke z dôvodu nedokončenosti. Na I.NP sa nachádza vstupný priestor a reštaurácia s kompletným zázemím, ktorá v čase obhliadky bola v riadnej prevádzke. K reštaurácií je pristavaná letná dvorana, ktorá je v sezónnej prevádzke počas letného obdobia, ohodnotená samostatne. Podkrovie stavby nie je dokončené, je tam prevedená iba hrubá stavba bez priečok, bude obsahovať 18 izieb s príslušenstvom. Miera nedokončenosti jednotlivých konštrukcií a vybavenia je stanovená znalcom odborným odhadom a je zrejmá z tvorby koeficientu vybavenia.

Konštrukčný popis stavby:


Základy vrát. zemných prác - stavba je osadená na železobetónovej základovej doske hr. 60 cm, osadená v teréne hĺbky nad 2 m so zvislou aj vodorovnou izoláciou
Zvislé konštrukcie - v suteréne obvodové murivo murované z betónových tvárnic, ostatné podlažia murované z plynosilikátových tvárnic so zateplením a dreveným fasádnym obkladom
Stropy - nad suterénom a I.NP železobetónový monolitický, nad podkrovím bude drevený s podhľadom
Zastrešenie bez krytiny - sedlový drevený valbový krov s vikiermi, s rôznou výškou hrebeňov
Krytina strechy - pálená škridla Tondach
Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy, žľaby a zvody, parapety
Úpravy vnútorných povrchov – vápenno cementové hladké omietky kombinované s dreveným a kamenným obkladom
Úpravy vonkajších povrchov - na zateplení drevený obklad s impregnáciou
Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadenia, kuchyni a wellness vyššieho štandardu
Schody - vedľajšie schodisko oceľové s provizórnymi nástupnicami z dosák, hlavné schodisko železobetónové monolitické bez povrchovej úpravy
Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné plastové s izolačným dvojsklom
Okná - plastové s izolačným dvojsklom
Povrchy podláh - suterén a I.NP keramické dlažby vyššieho štandardu
Vykurovanie - ústredné, kombinácia radiátorov a podlahového kúrenia, zdrojom tepla sú tri tepelné čerpadlá
Elektroinštalácia - svetelná aj motorická
Bleskozvod - komplet
Vnútorný vodovod - z plastového potrubia teplej aj studenej vody
Vnútorná kanalizácia - PVC
Vnútorný plynovod - je do kuchyne z vonkajšieho zásobníka
Ohrev teplej vody - kombinácia ústredného kúrenia a solárneho systému na streche
Vybavenie kuchýň - kompletné vyššieho štandardu
Hygienické zariadenia a WC - kompletné vyššieho štandardu, WC typu Geberit
Výťah - nie je
Naviac konštrukcie - rozvod požiarnej vody, EPS, vzduchotechnika, štrukturovaná kábeláž, v reštaurácií tri kozuby s vyhrievacou vložkou, jeden aj s pecou na pizzu, klimatizácia.


POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné

Suterén má schodisko z kuchynskej časti, chodbu, kotolňu, strojovňa VZT, neužívaný nedokončený vitálny svet, bar, úpravňu vody, skladové priestory, práčovňu, šatne zamestnancov a hygienické zariadenia pre mužov a ženy.

1. Nadzemné

Dispozične má prízemie vstupný priestor do hotelovej časti, ktorý sa v čase obhliadky nepoužíval, hlavné schodisko do podkrovia, kanceláriu, sociálne zariadenie, tri miestnosti reštaurácie s barom, kuchyňu s kompletným zázemím, schodisko z kuchynskej časti do podkrovia a do suterénu, sociálne zariadenia pre mužov a ženy pre reštauráciu.

2. Podkrovné

Podkrovie nie je dokončené, plánované je tu 18 izieb s príslušenstvom.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet


Obstavaný priestor [m3]
Základy


 
30,00*25,00*0,30


225,00
Spodná stavba


 
30,00*25,00*3,50


2 625,00
Vrchná stavba


 
30,00*25,00*7,345


5 508,75
Zastrešenie


 
30,00*25,00*2,195*2/5


658,50
vzhľadom na členitosť strechy a neposkytnutia PD obstavaný priestor strechy určený odborným odhadom ako dve pätiny objemu strešnej časti


0,00
Obstavaný priestor stavby celkom


9 017,25

TECHNICKÝ STAV

I.NP stavby a časť suterénu v užívaná od r. 2016, užívaná časť s riadnou údržbou, wellness v suteréne nie je v prevádzke, podkrovie nedokončené, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

Drobná stavba: Prístrešok okolo stavby na parc. 1744/1

POPIS STAVBY

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, jednoduchá drevená konštrukcia, zvislá nosná konštrukcia drevené stĺpy bez opláštenia, krov pultový drevený, krytina betónová škridla, z časti na južnej strane chýba, podlaha kamenná dlažba, drevo je opatrené impregnáciou, na streche sú klampiarske konštrukcie.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

- Základy - betónové, podmurovka betónová

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou

- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň

TECHNICKÝ STAV

Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená spolu s hlavnou stavbou na 100 rokov.

Príslušenstvo k nehnuteľnosti

Plot: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1

Plot na južnej strane stavby, murovaný z betónových prefabrikovaných tvárnic vyplnených monolitickým betónom, na betónovom základe bez podmurovky, rôznej výšky bez finálnej úpravy, celková dĺžka 134,55 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Plot: plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1

Plot okolo zásobníka plynu na parc. č. 1744/1, strojové poplastované pletivo na oceľových stĺpikoch výšky 1,70 m, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 40 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 1744/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do stavby, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 150,00 bm, PE DN 80, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 1744/1

Vodomerná šachta na prípojke vody z verejného vodovodu do stavby, celkom cca. 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 1744/1

Prípojka kanalizácie zo stavby do akumulačných nádrží, trasy neidentifikované v teréne, celková predpokladaná dĺžka 60,00 bm, PVC DN 300, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: akumulačné nádrže na parc. 1744/1

Akumulačné nádrže splaškovej kanalizácie vo dvore, železobetónové monolitické 3*30 m3, celkom 90,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny hr. 200-250 mm okolo stavby - parkoviská, celková zameraná plocha cca. 2.390,00 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 1744/1

Vonkajšie schody betónové s povrchom z lomového kameňa pri vstupe do objektu zo severnej strany, celkom dĺžka 13,20 bm stupňa, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 1744/1

Prípojka plynu z tlakovej nádoby do oj stavby, trasa identifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od nádrže po objekt 21,50 bm, oceľová DN 50, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: oporné múry na parc. 1744/1

Oporné múry z lomového kameňa okolo stavby, celkom 9,27 m3 obstavaného priestoru, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1

Spevnené plochy z kamennej dlažby okolo stavby, celkom 150,59 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: elektrická prípojka na parc. 1744/1

Prípojka ELI k ohodnocovanej stavbe, celková predpokladaná dĺžka 40,00 m, AYKY 4*25,00 mm2, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: kanalizačné šachty na parc. 1744/1

Kanalizačné vpuste na prípojke kanalizácie, celkom 7 ks, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Lapač tukov na parc. 1744/1

Lapač tukov na prípojke kanalizácie, celkom 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1

Betónové cestné obrubníky okolo spevnených plôch, celková zameraná dĺžka 208,00 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

PredmetStavOpis:
Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PredmetPravaZavazky:
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 13182, k.ú. Furča
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 14149/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 14150/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3977/2019
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4343/2019
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 8437/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 9433/2018
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

1
Poznámka: Informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 2221/2015, Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík, Československej armády 1, 036 01 Martin, P 730/2018 zo dňa 1.8.2018 - číslo zmeny 1685/2018
Poznámka: Informatívna: Začatie výkonu záložného práva veriteľom EKONOMIK SERVIS, s.r.o., Trieda SNP 58, 040 11 Košice, IČO: 36569747, ktorý si uspokojí pohľadávku predajom na dobrovoľnej dražbe. P-1056/2018 - 2612/18.
Poznámka: Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.PDS č.002/15-2019JŠ Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936. P-442/2019 z 15.5.2019 - 1246/19
Poznámka: informatívna: Oznámenie o konaní opakovanej dražby PDS 002/43-2019 Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, P - 554/2019 - 1679/2019
Poznámka: Informatívna: Oznámenie o konaní druhej opakovanej dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, P648/2019 - číslo zmeny 1998/2019
ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo v prospech EKONOMIK SERVIS, s.r.o., Trieda SNP 58, Košice IČO 36569747 podľa V 2287/13 zo dňa 5.4.2013 na rozostavanú stavbu bez súpisného čísla na pozemku registra C KN p.č.1768/8 - zast.plochy - 698/13 (v.z. 1401/19)
1 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-31SP-1201/0175/21/ZZ01 v prospech Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, IČO:00002801, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. Rozhodnutie o povolení vkladu V-13431/15 zo dňa 08.03.2016 - v.z.521/16 (v.z. 1401/19)
1 Z-3584/2018 Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Železničná 1, 041 90 Košice č. 100334813/2018 o zriadení daňového záložného práva, zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - číslo zmeny 1073/2018 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2018 R 1719/18 zo dňa 25.5.2018 - 1260/18 (v.z. 1401/19)
1 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2221/2015, Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík, Československej armády 1, 036 01 Martin, Z-5828/2018 zo dňa 1.8.2018 - číslo zmeny 1687/2018 (v.z. 1401/19)
1 Rozhodnutie Mesta Košice MK/B/2018/012665/00217884/19 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Mesta Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 a stalo sa vykonateľným dňa 31.08.2018. Z-7230/2018 zo dňa 20.09.2018 - 2195/18 (v.z. 1401/19)
Iné údaje: Zmena názvu a sídla spoločnosti, R-4857/2017 v.z. 54/18
Poznámka: Bez zápisu

PredmetCenaOdhad:
Číslo znaleckého posudku: 72/2019
Meno znalca: Ing. Miroslav Vaško
Dátum vyhotovenia:09.05.2019
Všeobecná cena odhadu: 3.060.000,00 €

PredmetCenaVyska:
-

PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie:
1.530.000,00 €

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.