Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025126

Cislo:
S 22/2019

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Finlegal services s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Štefánikova

Cislo:
23

Obec:
Bratislava

Psc:
81105

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sro

Vlozka:
75232/B

Ico:
46283421

Navrhovatelia
Žiadne údaje k dispozícii.
Licitatori
Licitator
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Mgr. Silvia Valichnáčová

Sidlo
Ulica:
Šustekova

Cislo:
20

Obec:
Bratislava

Psc:
851 04

Stat:
Slovenská republika

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
20.07.1992

Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto

KonanieDatum:
2019-08-12

KonanieCas:
10:30 hod.

Kolo:
prvé

Predmet:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Čadca – katastrálnym odborom, na liste vlastníctva: 


č. 5429, okres: Čadca, obec: Čadca, katastrálne územie: Čadca, a to:


Pozemky:

Parcelné číslo


Výmera /m²/


Druh pozemku


Umiestnenie pozemku
13472/212


689


Zastavaná plocha a nádvorie


1

Stavby:

Súpisné číslo


Parcelné číslo


Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie
153


13472/212


Byt č. 34, nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu, vchod C.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 6218/397709 (ďalej len ako ,,predmet dražby“).

PredmetOpis:
Byt č. 34 je trojizbový s príslušenstvom, ktoré tvorí predsieň - chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a
pivnica v technickom podlaží. Byt sa nachádza na 1. poschodí bytového domu v stredovej sekcii. Jeho vypočítaná podlahová plocha je 62,60 m2. Byt je po komplexnej rekonštrukcii. Okná v byte sú vymenené za plastové. V byte bolo odstránené pôvodné montované bytové jadro a vymurované nové. Boli realizované nové omietky, podlahy, obklady a dlažby, nové maľby. Vstupné dvere sú pôvodné. Vnútorné dvere sú nové, drevené, osadené do zárubní, sú plné, resp. čiastočne presklené. V byte boli vymenené rozvody vody a kanalizácie. Bytové jadro je murované, kompletne zrekonštruované s osadením nových zariaďovacích predmetov. V kúpeľni a vo WC bola položená nová dlažba a nový obklad stien. V kuchyni bola osadená nová kuchynská linka s novými spotrebičmi. V chodbe je položená keramická dlažba, v izbách je položená plávajúca podlaha. Na loggii je osadené presklenie. Byt je napojený na rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie, elektrickej energie a vykurovania. Vykurovanie je z ústredného zdroja – sústavy centrálneho zásobovania teplom. Svetelná inštalácia je s poistkovými automatmi.

PredmetStavOpis:
Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza, má vchody A - D, je prístupný z existujúcej miestnej komunikácie – ulica Okružná v Čadci, sídlisko Kýčerka. Pri bytovom domom sa nachádza parkovisko, okolo domu je zeleň. V bytovom dome sa v každom vchode nachádza výťah so stanicou na každom podlaží. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží z toho prvé nadzemné je technické podlažie. V technickom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre byty. Obvodové nosné steny sú z prefabrikovaných železobetónových panelov, stropy sú rovné, schodisko montované s povrchovou úpravou z betónu, podesty a medzi podesty majú povrchovú úpravu z betónu. Strecha je plochá, krytina z PVC fólie. V rámci bežnej údržby boli vyšpárované medzery medzi jednotlivými obvodovými panelmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných priestoroch aj v bytoch sú vymenené za plastové, parapety na oknách sú plastové, vchodové dvere sú vymenené za plastové. Vstup do bytového domu je z úrovne chodníka na 1. nadzemnom podlaží. Pri každom vchode do bytového domu je elektrický vrátnik. Bytový dom je primerane udržiavaný, nie je viditeľne poškodený. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, centrálneho vykurovania, elektrickej energie, internetu, káblovej televízie a na telekomunikačné rozvody.

Rok výstavby bytového domu

Predmetná stavba bola daná do užívania v roku 1983.

PredmetPravaZavazky:
Navrhovateľ má podľa predmetných LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv, z ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a za výkon správy, na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo ako I. v poradí.
Okrem záložného práva navrhovateľa sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ďalšie záložné práva 3. Osôb:
• Záložné právo v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav, Bratislava -nesplatená časť dlhodobého IÚ na byty vo vlastníctve OSBD-1079/97-1658/2000 -1776/2001

PredmetCenaOdhad:
59.700,00 EUR

PredmetCenaVyska:
54.000,00 EUR

PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie:
54.000,00 EUR

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.