Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025128

Cislo:
DDBA 007/2019

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Dom Dražieb s.r.o.

Sidlo
Ulica:
Podzámska

Cislo:
37

Obec:
Hlohovec

Psc:
92001

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Trnava

Oddiel:
Sro

Vlozka:
26178/T

Ico:
45711933

Navrhovatelia
Žiadne údaje k dispozícii.
Licitatori
Licitator
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Mgr. Peter Kysucký

Sidlo
Ulica:
Podzámska

Cislo:
37

Obec:
Hlohovec

Psc:
920 01

Stat:
Slovenská republika

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
29.11.1975

Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Mestský úrad Nové Zámky, Veľká zasadačka na 1. poschodí, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky

KonanieDatum:
2019-08-13

KonanieCas:
13,00 hod.

Kolo:
prvé

Predmet:
Predmetom dražby sú:


stavba, súp. č. 834 na parcele reg. „C“ č. 1148/4, rodinný dom
stavba, súp. č. 1160 na parcele reg. „C“ č. 1148/5, letná kuchyňa
parcela reg. „C“ č. 1148/1 o výmere 734 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 1148/4 o výmere 167 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 1148/5  o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 1149/1  o výmere 2 959 m2, orná pôda


zapísané na LV č. 202 vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, k.ú. Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice, vo vlastníctve: Božena Marková, rod. Suchá, nar. 28.11.1951, trvale bytom Partizánska 834/61, 935 41 Tekovské Lužany, SR, v podiele 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

PredmetOpis:
Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“. 

Rodinný dom súpisné číslo 834 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1148/4 v obci Tekovské Lužany, postavený bol v roku 1961, prístavba v roku 1974, rekonštrukcia domu hlavne v roku 2011, dom je jednopodlažný pôdorysného tvaru písmena L, strecha je valbová, krov drevený, krytina škridlová, dažďové žľaby a zvody sú osadené z dvoch strán domu, napojený je na elektrickú energiu, obecný vodovod cez vodomernú šachtu, vlastný vodovod zo studne, kanalizácia je zvedená do žumpy, kanalizáciu je možné napojiť na novovybudovanú tlakovú kanalizáciu, vybudovaná je plynová prípojka, dom dispozične pozostáva zo štyroch izieb, dvoch kuchýň, kúpeľne, WC a chodby, vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 166,87 m2.

Letná kuchyňa súpisné číslo 1160 je na parcele číslo 1148/5, postavená bola v roku 1940, stavba je značne poškodená, vypočítaná zastavaná plocha je u 1.NP 35,00 m2.

PredmetStavOpis:
Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, obvodové mury sú tehlové, vodorovné nosné konštrukcie sú prevažne drevené trámové stropy s rovným podhľadom, sčasti s viditeľnými dekoračnými trámami, dvere sú drevené plné aj s presklením, sčasti sú dyhované hladké osadené v oceľových zárubniach, vchodové dvere sú drevené, okná sú novšie plastové, okienko v kúpeľni pôvodné drevené dvojité, na oknách sú parapetné dosky z oboch strán obložené keramickou dlažbou, podlahy v izbách a v zadnej kuchyni z plávajúcej laminátovej podlahy, vo WC, na chodbe a v prednej kuchyni je keramická dlažba, vnútorné omietky sú vápennocementové, časť priestorov má novšie stierky, z vonkajšej strany je fasáda s hladkou omietkou na báze umelých hmôt zo severnej strany má vonkajšia stena cementový brizolitový postrek, obvodové murivo je sčasti zateplené polystyrénom so silikátovou stierkou, elektroinštalácia je svetelná a motorická, sčasti zrekonštruovaná, kúrenie je lokálne tromi kachľami na zemný plyn a jednými kozubovými kachľami na tuhé palivo, v kúpeľni je oceľová vaňa a keramické umývadlo, batérie pákové, keramický obklad stien, vo WC je kombi záchod a keramický obklad, osadený je elektrický zásobníkový ohrievač TÚV, v prednej kuchyni je kuchynská linka šírky 1,8 m a je plynový sporák na zemný plyn, v zadnej kuchyni je kuchynská linka šírky 2,2 m a elektrický sporák, v kuchyniach je obklad medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami, sporák je elektrický, batérie sú nerezové pákové.

Základy letnej kuchyne sú kamenné bez hydroizolácie, obvodové murivo je z nepálenej tehly, strop drevený trámový s viditeľnými trámami v priestore dielne, v sklade je strop bez podbitia, elektroinštalácia je svetelná, podlahy sú betónové, okno je drevené jednoduché, dvere sú drevené zvlakové presklené, strecha je sedlová, krov drevený, krytiny z azbestocementových šablón, vonkajšie omietky sú hrubé vápenno cementové, vnútorné omietky vápenné.

Prístrešok pozdĺž zadnej časti domu má drevené stĺpy, prestrešenie pultovou strechou so škridlou nadväzujúcu na strechu domu, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, podlaha je betónová a sčasti zo zámkovej dlažby, strop je podbitý dreveným doskami, elektroinštalácia je svetelná, prístrešok pri vstupe do domu má značne poškodené prestrešenie po odstránení krytiny, stĺpy sú drevené, podlaha betónová, uličný plot má betónový základ a betónovú podmurovku, výplň je z oceľových profiloch v rámoch, vráta a vrátka sú z kovových profilov v dolnej časti vyplnené oceľovým plechom, bočný plot je zo strojového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi. Kopaná studňa je z betónových skruží so železobetónovými poklopom, vedľa je elektrické čerpadlo v armatúrnej šachte, voda je využívaná v dome okrem kuchýň.

Pozemky parcelné číslo 1148/1, 1148/4 a 1148/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 1149/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Tekovské Lužany v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecnú pitnú vodu, elektro, plyn a novovybudovanú vetvu tlakovej kanalizácie. Pozemky sú rovinaté.

PredmetPravaZavazky:
- V-2754/2011 - záložné právo na úver poskytnutý Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s. Bratislava IČO: 31335004 zo zmluvy zo dňa 15.07.2011 na stavby: rodinný dom s.č. 834 na C KN p.č. 1148/4, letná kuchyňa s.č. 1160 na C KN p.č. 1148/5 a pozemky: C KN p.č. 1148/1, 1148/4, 1148/5, 1149/1 - vz.136/11;
- Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa geometrického plánu č. 47 029 102 - 39/2017 (ZPM 892) úradne overený dňa 6.3.2017, na pozemok parc. reg. C č. 1149/1, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 396 na trase Rz Želiezovce - V314 Ondrejovce, Z-2080/2017 zo dňa 28.3.2017. - vz.133/17.

PredmetCenaOdhad:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 13/2019 vypracovaným znalcom Ing. Miroslav Tokár zo dňa 06.05.2019 na sumu 34 500,00 € (slovom Tridsaťštyritisícpäťsto eur).

PredmetCenaVyska:
nevydražené

PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie:
nebolo urobené

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.