Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025125

Cislo:
BS19-05154

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Blackside, a.s.

Sidlo
Ulica:
Plynárenská

Cislo:
7/A

Obec:
Bratislava

Psc:
82109

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sa

Vlozka:
6167/B

Ico:
48191515

Navrhovatelia
Žiadne údaje k dispozícii.
Licitatori
Licitator
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Martin Vaško

Sidlo
Ulica:
Sadová

Cislo:
1

Obec:
Bratislava

Psc:
83103

Stat:
Slovenská republika

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
20.05.1983

Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.

KonanieDatum:
2019-08-12

KonanieCas:
10:00 hod.

Kolo:
1.kolo

Predmet:
Súbor vecí

LV č.


Okresný úrad


Okres


Obec


Katastrálne územie
627


Levice


Levice


TEKOVSKÉ LUŽANY


Tekovské Lužany

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo


Druh pozemku


Výmera /m2/
8


Zastavaná plocha a nádvorie


476
14


Záhrada


863

Stavby:

Súpisné číslo


Na parcele číslo


Druh a popis stavby
318


8


10 – Rodinný dom

Predmet dražby okrem vyššie uvedeného tvoria aj ďalšie stavby a úpravy, ktoré nie sú evidované na LV, ale tvoria príslušenstvo alebo súčasť veci: sklad náradia na parc.č. 14, prístrešok na parc.č. 8, sklad na parc.č. 8, prístrešok pri vstupnej verande, uličné oplotenie na parc.č. 8, prípojka vody na parc.č. 8, vodomerná šachta na parc.č. 8, prípojka kanalizácie na parc.č. 8, žumpa na parc.č. 8, prípojka NN na parc.č. 8, prípojka plynu na parc.č. 8, spevnené plochy na parc.č. 8.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.       

PredmetOpis:
Rodinný dom súp. č. 318, postavený pozemku parc. č. 8 v k.ú. Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice.

Dom je samostatne stojaci, osadený na rovinatom pozemku, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou. Prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je na miestne rozvody elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie. Podľa predloženého potvrdenia Obce Tekovské Lužany bol rodinný dom postavený v roku 1920, v roku 1965 bol zrekonštruovaný. V roku 2008 bola pristavená prístavba zádveria a vykonané rekonštrukčné práce (výmena okien, podlahových krytín, vyspravené omietky, nová vonkajšia omietka z uličnej a z dvorovej strany, zrekonštruovaná kúpeľňa a pod.).

Dispozičné riešenie :

Prízemie rodinného domu pozostáva zo štyroch izieb, dvoch kuchýň, dvoch kúpeľní, samostatného WC, chodby a komory.

Stavebnotechnický popis:

Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami, bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo a priečky sú tehlové, stropy sú drevené trámové v niektorých miestnostiach s pohľadom, v niektorých s viditeľnými trámami. Krov sedlovej strechy je drevený, krytina je z pálenej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, žľaby a zvody. Vonkajšia omietky je na jednej stene brizolitová, od ulice a z dvora je tenkovrstvová na zatepľovacom systéme, bez finálnej farebnej úpravy. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú plastové s plastovými žalúziami. Vstupné dvere sú plastové, interiérové dvere sú prevažne hladké plné a rámové s výplňou, medzi niektorými miestnosťami boli zrušené.

V kúpeľniach a kuchyni v priestore kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Podlahy v izbách sú palubovky a plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je lokálne plynovými gamatkami. Ohrev teplej vody je zásobníkovým elektrickým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody je studenej a teplej. V rodinnom dome je inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do mestskej kanalizácie. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva, nerezový dres, digestor, šporák bol demontovaný. V jednej kúpeľni je osadená plastová vaňa a umývadlo, v druhej je sprchovací kút a keramické umývadlo, kombi záchodové misy. Vodovodné batérie sú pákové. Elektrický rozvádzač je s ističmi. Stavebnotechnický stav rodinného domu je dobrý, okrem toho, že v jednej z izieb sú zavlhnuté steny, čo je spôsobené chýbajúcou hydroizoláciou.

Vzhľadom na vek rodinného domu, vykonané rekonštrukčné práce a súčasný stavebnotechnický stav znalec vypočítal životnosť objektu kubickou metódou, ktorá zohľadňuje stav prvkov dlhodobej životnosti stavby.

PRÍSLUŠENSTVO

Sklad náradia, parc. č. 14, k.ú. Tekovské Lužany

Objekt skladu náradia je postavený na parc. č. 14 za rodinným domom. Doklady o veku stavby predložené neboli. Na základe stavebnotechnického vyhotovenia objektu stanovil znalec ako rok výstavby odhadom na rok 1975. Základy sú betónové pätky pod stĺpmi. Zvislé konštrukcie tvoria betónové nosné stĺpy a jednostranná latová výplň. Krovná konštrukcia stavby je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková. Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, základná životnosť odhadom: 70 rokov.

Prístrešok, parc. č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Prístrešok je postavený na parc. č. 8 za rodinným domom. Doklady o veku stavby predložené neboli. Na základe stavebnotechnického vyhotovenia objektu stanovil znalec ako rok výstavby odhadom na rok 1945.

Základy sú betónové bez podmurovky. Zvislé konštrukcie sú murované do hr. 30 cm. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu. Krovná konštrukcia je pultová. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková. Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená ako vápenná hladká omietka. Vnútorná úprava povrchov je vápenná hrubá omietka. Podlaha je betónová hrubá. Dvere sú latové tesársky zbíjané. Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, základná životnosť bola stanovená odhadom na 90 rokov.

Sklad, parc. č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Objekt skladu náradia je postavený na parc. č. 8. Doklady o veku stavby predložené neboli. Na základe stavebnotechnického vyhotovenia objektu stanovil znalec za rok výstavby rok 1945 - odhadom.

Základy sú betónové bez podmurovky. Zvislé konštrukcie sú murované hrúbky 560 mm. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu. Krovná konštrukcia stavby je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov- vápenné hladké omietky. Vnútorná úprava povrchov vápenné hladké omietky. Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc. Podlaha je s povrchovou úpravou z cementového poteru. Elektroinštalácia 220 V. Vráta sú drevenej konštrukcie tesársky zbíjané. Montážna jama do 2,0 m2. Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, základná životnosť odhadom: 90 rokov.

Prístrešok pri vstupnej verande, parc. č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Prístrešok je postavený na parc. č. 8 pri vstupe do rodinného domu. Podľa údajov od vlastníčky bol prístrešok postavený v roku 2012.. Základy sú iba pätky pod stĺpmi. Zvislé konštrukcie tvorí drevená nosná konštrukcia bez výplne stien. Krovná konštrukcia je pultová. Krytina strechy na krove je kanadský šindeľ. Vonkajšia úprava povrchov je napustenie impregnáciou. Podlaha je betónová hrubá. Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, základná životnosť: 30 rokov.

Uličné oplotenie, p.č. 8, k.ú. tekovské Lužany

Predmetom ohodnotenia je plot situovaný od ulice a v časti predzáhradky. Plot je zhotovený na betónových základových konštrukciách s podmurovkou a vrchnou konštrukciou zhotovenou z kovových stĺpikov a  kovových vložiek s drôtenou výplňou. Rok výstavby plota stanovujem odhadom podľa jeho stavebnotechnického riešenia a súčasného stavu na rok 1965. Základná životnosť: 60 rokov.

Studňa

Kopaná studňa je umiestnená pri dome, hĺbka cca 10 m. Opatrená je ručným čerpadlom. Vek studne je spájam so stavbou RD a teda s rokom 1920. Základná životnosť: 120 rokov.

Prípojka vody, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr. Prípojka vybudovaná v roku 2008. Základná životnosť: 50 rokov.

Vodomerná šachta, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom vybavenú vodomernou súpravou. Vybudovaná bola v roku 2008. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy prípojkou z kameninových rúr. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 1965. Základná životnosť: 60 rokov.

Žumpa, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy, nachádza sa za uličným oplotením. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 1965. Základná životnosť: 60 rokov.

Prípojka NN, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Základná životnosť: 50 rokov, prípojka bola vybudovaná v roku 2000.

Prípojka plynu, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

Plynová prípojka z oceľových rúr bola vybudovaná v roku 1997. Základná životnosť: 50 rokov.

Spevnené plochy, p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany

- sú betónové spevnené plochy umiestnené pri stavbe rodinného domu. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1986. Základná životnosť: 35 rokov.

Pozemok

Hodnoteným je pozemok parc. č. 8 o výmere 476 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 14 o výmere 863 m2 vedený ako záhrady v k. ú. Tekovské Lužany.

Pozemok sa nachádza v lokalite so zástavbou rodinných domov prevažne nižšieho štandardu v blízkosti centrálnej časti obce. Pozemok je rovinatý. Napojenie je na miestne rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie a plynu. Prístup k pozemku je po miestnej komunikácií.

 Analýza polohy nehnuteľností:

Rodinný dom, s.č. 318,  p.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany sa nachádza v okrese Levice, obci Tekovské Lužany, k.ú. Tekovské Lužany. V okolí sa nachádzajú rodinné domy bežného a nižšieho štandardu. Obec Tekovské Lužany leží v západnej časti južného Slovenska, v mierne zvlnenom údolí dolného Hrona. Obcou prechádza pozemná komunikácia prvej triedy č. I/75, ktorá ju spája s Novými Zámkami a Šahami.

V obci je základná infraštruktúra - obecný úrad, základné školstvo, pošta, lekáreň, zdravotné stredisko, základná sieť obchodov a služieb obyvateľstvu. Doprava je zabezpečená autobusovou a železničnou dopravou. Hustota obyvateľstva je v danom mieste priemerná. Obec má približne 3 tis. obyvateľov. Evidovaná miera nezamestnanosti pre okres Levice je podľa posledných známych údajov Štatistického úradu SR do 5%.

Prístup k objektu je po verejnej komunikácii. Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne. Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám je juhovýchod. V obci je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrorozvod. Nehnuteľnosť je v stavebnotechnickom stave zodpovedajúcom veku, potrebuje opravu. Na pozemku nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu.

PredmetStavOpis:
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

PredmetPravaZavazky:
Poznámka:
P-463/2018 zo dňa 15.5.2018, Začatie výkonu záložného práva veriteľa Silverside, a.s., Bratislava, IČO: 50 052 560, ktorý realizuje záložné právo formou dobrovoľnej dražby na pozemky parc.C KN č.8, 14 a stavba na parc.č.8-sč.318 rodinný dom, vz.79/18.

P-39/2019 zo dňa 14.01.2019 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 2425EX 811/18 zo dňa 11.01.2019, EÚ Topoľčany, JUDr. Július Rosina - súdny exekútor v zmysle § 61 a nasl., § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného CREDITEXPRESS Slovensko s.r.o., Bratislava, IČO: 35 974 141, pre povinného Ivan Valovič r. Valovič (nar. 07.02.1980) na pozemky registra C-KN parc. č. 8, 14 a stavbu rodinný dom súp.č. 318 na p.č. 8 vo vlastníctve Ivan Valovič r. Valovič (nar. 07.02.1980) a Mária Valovičová r. Fehérváryová (nar. 16.11.1982) v podiele 1/1. - vz. 9/2019

P-501/2019 zo dňa 20.06.2019 - Upovedomenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby spoločnosťou Blackside, a.s., Bratislava, IČO: 48 191 515, na pozemky registra C-KN parc.č. 8, 14 a stavbu rodinný dom súp.č. 318 na parc.č. 8 vo vlastníctve Ivan Valovič r. Valovič (nar. 07.02.1980) a Mária Valovičová r. Fehérváryová (nar. 16.11.1982) v podiele 1/1. - vz. 120/2019

P-574/2019 zo dňa 12.07.2019 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. BS19-05154 , deň konania dražby 12.08.2019, dražobník Blackside, a.s., Bratislava, IČO: 48 191 515, na pozemok registra C-KN parc. č. 8, 14 a stavbu rodinný dom súp.č. 318 na parc.č. 8 vo vlastníctve Ivan Valovič r. Valovič (nar. 07.02.1980) a Mária Valovičová r. Fehérváryová (nar. 16.11.1982) v podiele 1/1. - vz. 149/2019

Časť „C“ ŤARCHY:
V-4210/2007-záložné právo na úver poskytnutý v prospech Blackside, a.s., Bratislava, IČO: 48 191 515 (zmena záložného veriteľa na základe Z-2894/2019 zo dňa 27.5.2019 - Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa01.04.2019) na pozemky parc.č.8,14 a stavba na parc.č.8-sč.318 rodinný dom. - vz.221/07, 78/18, 143/2019

Z-2094/2019 zo dňa 15.04.2019 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 2425EX 811/18 zo dňa 06.04.2019, EÚ Topoľčany, JUDr. Július Rosina - súdny exekútor, podľa § 64, 167, 168 ods.1 písm.b) a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v prospech oprávneného CREDITEXPRESS Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 974 141, pre povinného Ivan Valovič r. Valovič (nar. 07.02.1980) na pozemok registra C-KN parc. č. 8, 14 a stavbu rodinný dom súp.č. 318 na parc.č. 8 vo vlastníctve povinného a Mária Valovičová r. Fehérváryová (nar. 16.11.1982) v podiele 1/1. - vz. 72/2019

Iné údaje: bez zápisu

PredmetCenaOdhad:
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku: 167/2019, Meno znalca: Ing. Mgr. Jana Pecníková, Dátum vyhotovenia: 04.07.2019, Všeobecná cena odhadu [EUR]:
19 900,00 EUR

PredmetCenaVyska:
19900,- EUR

PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie:
bolo urobené

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.