Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Obchodný vestník online

Záznam 2019/157/X025127

Cislo:
Zn. 211/2019

ZoDna
Žiadne údaje k dispozícii.
Drazobnik
ObchodneMenoNazov:
Dražobná spoločnosť, a. s.

Sidlo
Ulica:
Zelinárska

Cislo:
6

Obec:
Bratislava

Psc:
82108

Stat:
Slovenská republika

Sud:
Okresný súd Bratislava I

Oddiel:
Sa

Vlozka:
3070/B

Ico:
35849703

Navrhovatelia
Žiadne údaje k dispozícii.
Licitatori
Licitator
Id:
1

CeleMeno
ObchodneMenoNazov:
Mgr. Dušan Dičér

Sidlo
Ulica:
xxxxxx

Cislo:
xxxxxx

Obec:
xxxxxx

Psc:
xxxxxx

Stat:
xxxxxx

Oddiel
Žiadne údaje k dispozícii.
Vlozka
Žiadne údaje k dispozícii.
Ico:
11.11.1111

Notar
Žiadne údaje k dispozícii.
KonanieMiesto:
TATRA Hotel, Karpatska 7, 058 01 Poprad, miestnosť "Salonik Garni"

KonanieDatum:
2019-08-08

KonanieCas:
10:40 hod.

Kolo:
Prvé kolo dražby

Predmet:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1544, katastrálne územie: Veľká Lomnica, Okresný úrad Kežmarok - Katastrálny odbor, okres: Kežmarok, obec Veľká Lomnica, a to:

Pozemky - parcely registra "C":

• parcelné číslo: 4343/547, výmera: 435 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Stavby:

• byt č. 307, 3.p. ,vchod J v rekreačnom dome so súpisné číslo: 1294, na parcele č. 4343/547, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: rekreačný dom vchod 'J',  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku : 2815/158494.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

 

PredmetOpis:
Byt č. 307, 3.p rekreačného domu čs. 1294 k.ú. Veľká Lomnica

Ohodnocovaný byt č. 307 je situovaný na 3.poschodí (4.np) bytového domu (rekreačného domu) čs. 1294 vo vchode " J " na parcele KN č. 4343/547 v k.ú. Veľká Lomnica. Jedná sa o 1 – izbový byt s podlahovou plochou bytu 28,39 m2.

V apartmánovom dome je riešených:

- 12 apartmánov, ktoré sú riešené ako dvojizbové s kuchynským kútom, samostatnou kúpeľňou s WC so vstupom do apartmánu s predsienkou

 - 10 apartmánov, ktoré sú riešené ako jednoizbové s kuchynským kútom, samostatnou kúpeľňou s WC so vstupom do apartmánu s predsienkou

 - spoločné priestory - zádverie, centrálnu chodbu so schodiskom, 2 sklady a hlavný vstup do objektu

 - apartmány na prízemí majú riešené terasy formou predzáhradok a ostatné apartmány na poschodí a v podkroví majú riešené balkóny

Bytový dom (rekreačný dom) je súčasťou súboru apartmánových domov Tatragolf Veľká Lomnica. Nosné konštrukcie: základy sú vodotesnej železobetónovej konštrukcie - vaňa, základové pásy a dosky, v suteréne a v nadzemných podlažiach sú železobetónové nosné steny a stĺpy. Obvdové múry v nadzemných podlažiach sú prevedené v hrúbke 38 cm, priečne murované steny v hrúbke 25 cm. Stropné konštrukcie sú prevedené ako železobetónové monolitické dosky. Strecha je sedlová, krov drevený väznicový sedlový, strešná krytina betónová Bramac, klampiarske konštrukcie z oceľ. pozinkovaného plechu.

Stavebno-technický popis bytu č. 307 :

Výplne otvorov : okná a balkónové dvere sú prevedené z plastových trojkomorových profilov s izolačným trojsklom, imitácia dreva. Vstupné dvere: viacbodový bezpečnostný, protipožiarny a tepelno-izolačný systém. Interiérové dvere : dvere dýhované v montovanej drevenej zárubni. Úprava vnútorných povrchov: steny izby sú upravené stierkou. Vnútorné keramické obklady : kúpeľňa s WC a priestor medzi dolnou a hornou časťou kuchynskej linky keramický obklad. Povrchy podláh : obytná miestnosť - lepený značkový koberec kuchynský kút, kúpeľňa s WC - keramická dlažba. Vykurovanie: Rozvody ÚK z potrubí vedených v stenách a podlahe, v izbách sú radiátory oceľové  doskové typu KORAD, v kúpeľni s WC je radiátor rebríkový. Príprava tepla TÚV : byty majú samostatnú prípravu tepla a TÚV. Elektroinštalácia : vývody sú prevedené v kúpeľni a v ostatných priestoroch. Meranie spoločnej spotreby a spotreby v garážach v spoločných priestoroch, rozvody TV signálu s účastníckou zásuvkou. Vybavenie kuchyne : kuchynská linka dĺžky 210 cm s nerezovým drezom a pákovou batériou, sklokeramická dvojplatnička Sociálno-hyg.zariadenie : kúpeľni je keramické umývadlo 1*, sprchový box 1*, splachovacie zariadenie systému GEBERIT, batérie sú pákové sprchové 1*, pákové nerezové 1*.Bytové jadro: murované. Ostatné : vetranie v priestoroch WC riešené ventilátorom, vetranie izieb prirodzenou formou – oknami.

Spoločnými časťami domu sú : Podľa zmluvy sú to základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, izolačné konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza : výťahy, strojovňa výťahu, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, plynové a elektrické prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza.

POZEMKY:

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom je postavená stavba bytového

(rekreačného) domu čs. 1294 na pozemku - parcele KN č. 4343/514. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 2815 / 158494. Pozemok - parcela KN č. 4343/547 podľa LV č. 1544 - čiastočný k.ú. Veľká Lomnica je evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie, je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

PredmetStavOpis:
viĎ opis predmetu

PredmetPravaZavazky:
List vlastníctva č. 1544:
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Právo súčasných i budúcich vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to na:
a) bezodplatne prechádzať peši ako i osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez CKN p.č. 4343/533, 4825/282 /LV 1866/, 4825/278 /LV 1/
b) bezplatne uložiť , vybudovať, viesť a užívať plynový rozvod na distribúciu zemného plynu alebo propánu, či propánbutanu, vrátane všetkých s tým spojených prípojok, taktiež bezodplatne uložiť, vybudovať, viesť a užívať optické prepojenia medzi budovami a telefóne prípojky cez CKN p.č. 4343/533, 4825/282 /LV 1866/, 4825/278 /LV 1/
c) bezodplatne viesť a užívať vybudovaný plynový rozvod na distribúciu zemného plynu alebo propánu a vybudované optické prepojenia medzi budovami a telefónne prípojky na celom pozemku CKN p.č. 4343/533, 4825/282 /LV 1866/, 4825/278 /LV 1/. Zaistenie prístupu vlastníkov bytu alebo nebytových priestorov, rod. príslušníkov ako aj osôb navštevujúcich týchto vlastníkov bytov aj neb. priestorov v prospech bytov č.103, č.105, č.108, č.202, č.203, č.204, č.207, č.208, č.301-A, č.302-A, č.307-A, č.308-A, č.301, č.302, č.303, č.304, č.306, č.307, č.308 a nebytových priestorov č.12-001, č.12-002, č.12-003, č.12-004, č.12-005, č.12-006, č.12-008, č.12- 010, č.12-011, č.12-012, č.12-013, č.8-109, č.8-110, č.8-209, č.8-210, č.8-309, č.12-310 cez CKN p.č. 4343/533, 4825/282 /LV 1866/, 4825/278 /LV 1/ vchod:J - a dodatok č.1 - V 1276/12 - 315/12, 314/13, 253/16, 440/16

B-1-CŠO-stav,s.r.o.-byt č.306 a byt č.307-Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava,IČO.31320155-Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.2100/2016/ZZ zo dňa:5.1.2017 a dodatok č.1 zo dňa:16.2.2017-byt č.306,vch.J,3.posch.,súp.č.1294 na pozemku C KN 4343/547.spoluvlastnícky podiel na spoloč.častiach a zariadeniach domu a pozemku C KN 4343/547 o veľkosti 5969/158494,byt č.307,vch.J,3.posch.,súp.číslo 1294 na pozemku C KN 4343/547,podiel na spoloč.častiach a zariad. domu a pozemku C KN 4343/547 o veľkosti 2815/158494-V 168/17-135/17;

B-1-CŠO-stav,s.r.o.-Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava,IČO:31320155-Zmuva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.929/2017/ZZ zo dňa:8.6.2017-BYT č.306,číslo vch.J,3.posch.,súp.číslo stavba 1294 na pozemku reg.C KN 4343/547 a podiel na spoloč,častaiach a zariadeniach domu a pozemku C KN 4343/547 o veľkosti 5969/158494,BYT č.307,číslo vch.J,3.posch.,súpisné číslo stavby 1294 na pozemku reg.C KN a spoluvlastnický podiel na spoloč.častiach a zariadeniach domu a pozemku C KN 4343/547 o veľkosti 2815/158494-V 1519/17,(V 3256/2017-kú.Poprad)-654/17.

PredmetCenaOdhad:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 48/2019, ktorý vypracoval Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.06.2019.
Hodnota predmetu: 50 300,00 € (slovom: päťdesiattisíctristo eur)
50 300,00 € (slovom: päťdesiattisíctristo eur)

PredmetCenaVyska:
40 240,00 € (slovom: štyridsaťtisícdvestoštyridsať eur)

PredmetCenaSposobStanovenia
Žiadne údaje k dispozícii.
PredmetPodmienkyOdovzdania
Žiadne údaje k dispozícii.
NajnizsiePodanie:
50 300,00 € (slovom: päťdesiattisíctristo eur)

NajvyssiePodanie
Žiadne údaje k dispozícii.
MinimalnePrihodenie
Žiadne údaje k dispozícii.
Zabezpeka
Žiadne údaje k dispozícii.
SposobUhradyCeny
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaDatum
Žiadne údaje k dispozícii.
ObhliadkaMiesto
Žiadne údaje k dispozícii.
OrganizaceOpatrenia
Žiadne údaje k dispozícii.
NadobudnutieVlastnickehoPrava
Žiadne údaje k dispozícii.
DovodUpustenia
Žiadne údaje k dispozícii.
DrazobnikOznamuje
Žiadne údaje k dispozícii.